skip to Main Content

رابط ها و استاندارد های کامپیوتر امنیتِ اَبریِ سیار: یک مدلِ دشمن برای امنیت مرورگر های بسیار سبک

چکیده مرورگر های بسیار سبک بر روری دستگاه های تلفن همراه به طور فزاینده برای دسترسی به سرویس های ابری و آپلود مورد استفاده واقع شده است/ داده های ذخیره شده بر روی ابر، با توجه به قابلیت بارگذاری منابعِ…

Read more
Back To Top