skip to Main Content

مدل‌سازی ریاضی برای یک مساله مکان یابی قطبی P – متحرک در یک محیط پویا با رویکرد الگوریتم ژنتیک

چکیده در این مطالعه، یک مساله مکان یابی قطبی p - متحرک جدید در یک محیط پویا پیشنهاد شده‌ است، که در آن تجهیزات سیار در داخل گره های قطبی وجود دارند که می‌توانند در دوره بعد به سایر گره‌ها…

Read more
Back To Top