skip to Main Content

تشخیص خطای قابل – تعویض در گرداننده‌های موتور القایی پنج فاز با استفاده از کنترل قابل پیش‌بینی مدل

چکیده دستیابی به یک کنترل خودپیکرسازنده و مقاوم در برابر خطا در ماشین‌های چند فازی مستلزم شناسایی خطا و موضع‌یابی سریع می‌باشد. اکثر تکنیک‌های تشخیص خطا با تعریف شاخص‌های خطا در یک مبنای "به ازای هر فاز" ، رویکرد سه‌فاز…

Read more

تئوری و کاربردهای سیستم‌های کنترل HVAC ، مروری بر مدل کنترل پیش‌بین (MPC)

چکیده این کار مروری بر روش‌های کنترلی، با تاکید بر تیوری و کاربردهای کنترل پیش‌بین مدل (MPC)برای سیستم‌های گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع (HVAC)ارایه می‌دهد. چندین روش کنترلی مورد استفاده برای کنترل سیستم، از مرور نشریات شناسایی شده‌اند و بررسی…

Read more
Back To Top