skip to Main Content

عملکرد اتصالات سختی مختلف در برابر خرابی پیشرونده ​

چکیده این مقاله عملکرد خرابی پیشرونده اتصالات سختی مختلف قاب فولادی را نشان می‌دهد.سه نمونه با دو مجموعه  کامل از یک قاب فولادی در معرض حذف ستون داخلی قرار گرفتند.تست‌های مدل و تحلیل عددی با سه اتصال سختی متفاوت انجام…

Read more
Back To Top