skip to Main Content

طراحی یک مدل MVC برای توسعه کاربردی وب ​

چکیده ​در این مقاله، ما مدلی را برای توسعه سریع کاربرد وب ارایه می‌کنیم. این مدل با تکیه بر معماری مبتنی بر مدل نظریه معماری کنترل کننده ها (mvc)است و چندین مولفه مفید دیگر مانند امنیت، تولید شکل و اعتبار سنجی،…

Read more
Back To Top