skip to Main Content

بررسی سیاست پولی بریتانیا از طریق مدل های دینامیک ماکروفاکتور تکمیلی نلسون-سیگل

چکیده ما مدل دینامیک نلسون-سیگل تکمیل شده با فاکتورهای اقتصاد کلان را بکار گرفتیم تا برهمکنش های راندمان، فعالیت اقتصادی واقعی، و سیاست پولی در بریتانیا را بررسی کنیم. با برشمردن علت صریح برای شکست ساختاری در اوایل دهه 90…

Read more

واکنش بازار سهام به شوک های سیاست مالی و پولی: شواهدی از چند کشور

چکیده یک مدل ساختاری var برای بررسی اثرات شوک های سیاست پولی و مالی بر عملکرد بازار سهام در آلمان، انگلیس و آمریکا، به کار گرفته می شود. تعداد قابل توجهی از مطالعات گذشته توجه خود را بر رابطه بین…

Read more

عوامل اقتصادی کلان و ساختار سرمایه ای شرکت

چکیده هدف این مطالعه این است که تأثیر عوامل اقتصادی کلان را بر ساختار سرمایه ای شرکت در کشورهای اروپایی مختلف نشان دهد. بحران مالی جهانی اخیر و به دنبال آن بحران بدهی اهمییت ثبات مالی کشور را نشان می…

Read more
Back To Top