skip to Main Content

شناسایی حملات MITM در کنترل¬های Multi-SDN

چکیده شبکه نرم¬افزاری تعریف¬شده امن روش جدیدی برای کاهش خطرات و تضمبن کیفیت کاربران و شبکه¬ها است. این سیستم اطلاعات هوشمندانه و قابل استفاده برای حفظ امنیت سیستم ها ارائه می¬دهد. با این حال، ما تهدیدات مختلفی را برای سطح…

Read more

اینترنت اشیاء برای درگاه های هوشمند: فن آوری ها و چالش ها

چکیده امروزه اینترنت اشیاء (IoT) را می توان یک انقلاب مهم فناوری در ارتباط با شهرهای هوشمند ،خانه های هوشمند، کارخانه های هوشمند و پیاده سازی درگاه ها هوشمند دانست. از آنجا که حضور سیستم های هوشمند در درگاه ها…

Read more
Back To Top