skip to Main Content

روش ورودی – انتشار (GDI)برای طراحی مدارهای کارآمد انرژی در سیستم‌های آنالوگ با ولتاژ آنالوگ و QCA

چکیده در این کار، روش‌های GDI مبتنی بر QCA (CNT / GDI)و QCA - GDI (CNT / QCAGDI)برای طراحی بلوک‌های منطقی بسیار کارآمد و منطقی در سیستم‌های فازی و سیستم‌های کوانتومی ارایه شده‌است. شبیه‌سازی‌های گسترده مونت کارلو با استفاده از…

Read more

زمان آن فرا رسیده است: به سوی تخمین بیزی SEM در تحقیقات گردشگری

چکیده با اینکه درحال حاضر دیدگاه مدلسازی ساختاری معادله ای (SEM) بیزی توجه زیادی را در منابع علمی جلب کرده است، اما مطالعات گردشگری هنوزهم برای تخمین SEM به شدت روی دیدگاه مبتنی بر هم – پراکنش تکیه می کنند.…

Read more
Back To Top