skip to Main Content

ضدیت با مصرف به مثابهِ ابزاری جهت حفظ مشاغل

چکیده هدف: هدف از این مقاله، بررسی این موضوع است که انگیزه‎های مختصِ فرد، تا چه اندازه باعث مشارکت مصرف کننده در طرح بایکوت‎ می‎شود و انگیزه‎های مختلفِ پذیرندگان (نوآوران، کُندکاران) تا چه اندازه با هم فرق دارند. این پژوهش…

Read more
Back To Top