skip to Main Content

چارچوب تصمیم¬گیری چند معیاری فازی شهودی بر اساس اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی چرخه حیات: مطالعه موردی انرژی بادی ایالت متحده امریکا

چکیده نظریه مجموعه فازی شهودی می¬تواند در رابطه با مدلهای (EE-IO-LCA) ارزیابی چرخه حیات بر اساس ورودی-خروجی محیط زیستی برای کمک به تصمیم¬گیرندگان در جهت نشان دادن ابهامات و عدم قطعیتهای ذاتی در مسائل برنامه¬ریزی انرژی پایدار خاص به کار…

Read more
Back To Top