skip to Main Content

یک روش جدید برای جایابی و تعیین DG بهینه براساس ماکزیمم سازی پایداری ولتاژ و حداقل سازی اتلاف توان

چکیده جایابی پراکنده یا تولید توزیعی (DG)براساس حداقل سازی اتلاف و ماکزیمم سازی پایداری ولتاژ سیستم دو رویکرد متفاوت است که در تحقیقات مورد بحث قرار گرفته‌است. در الگوریتم پیشنهادی جدید، از یک رویکرد چند هدفه برای ترکیب دو رویکرد…

Read more
Back To Top