skip to Main Content

تکنیک‌های مقاوم در برابر خطا: پیش‌بینی خطی برای نگهداری سیستم های خودمختار

چکیده چکیده: در این مقاله، ما استفاده از روش‌های تحمل خطا را برای یک سیستم نگهداری مسیر مستقل (LKS)تحت نقص حسگر دید دوربین را پیشنهاد می‌کنیم.هنگامی که خروجی سنسور تصویر به دلیل نقص و یا شرایط محیطی در دسترس نباشد،…

Read more
Back To Top