skip to Main Content

حسابرسان مشغول به کار ، رفتار اخلاقی، و کیفیت اقلام تعهدی اختیاری در مالزی

چکیده اظهارت حرفه ای و اخلاقی ضروری حسابداران به این معنی است که حسابرسان باید شایسته باشند و در عملکرد حسابرسی خود دقت و مهارت داشته باشند. در این مطالعه ، به بررسی این موضوع می پردازیم که اگر حسابرسان…

Read more
Back To Top