skip to Main Content

زمان‌بندی مبتنی بر روز در میکروشبکه های حامل انرژی چندگانه با پاسخ تقاضا

چکیده میکروگریدs اجزای ضروری سیستم‌های انرژی فعال هستند که تقاضاهای حرارتی و حرارتی متنوعی را تامین می‌کنند.یک ریزشبکه از منابع انرژی پراکنده (DER)شامل منابع تجدید پذیر، تولید همزمان حرارت و تولید توان (CHP)و منابع تولید سنتی که بر سوخت‌های فسیلی…

Read more
Back To Top