skip to Main Content

اندازه‌گیری کارایی فنی، محیطی و زیست محیطی برای انتخاب تامین‌کننده: بسط و کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها

چکیده با افزایش آگاهی جهانی از پایداری زیست محیطی ، مدیریت زنجیره تامین سبز (GSCM)در طول یک دهه در ادبیات مورد توجه زیادی قرار گرفته‌است.انتخاب و ارزیابی تامین کنندگان سبز در GSCM یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین چالش‌های مدیران زنجیره…

Read more
Back To Top