skip to Main Content

کنترل دسترسی پایگاه داده چند مستاجری

چکیده چکیده: ذخیره اطلاعات در ابر شیوه جدیدی درپایگاه داده چند مستاجری است که به تازگی ایجاد شده است تا بانک اطلاعات را به چندین کاربر تحویل دهد تا بتوانندداده هایشان را در طی استفاده از اینترنت ذخیره کرده و…

Read more
Back To Top