skip to Main Content

یک مدل شبکه DEA جدید برای ارزیابی عملکرد صندوق سرمایه¬گذاری مشترک: یک نوع کاربرد در صندوق¬های سهام ایالات متحده

چکیده صندوق سرمایه¬گذاری مشترک یک ابزار سرمایه¬گذاری محبوب در میان سرمایه¬گذاران است. سرمایه¬گذاران معمولاً عملکرد مدیر صندوق را بر اساس مقایسه با معیارها و الگوهای هدف قضاوت می¬کنند. از سوی دیگر، مدیران صندوق نیز به دانستن میزان یا علت عملکرد…

Read more
Back To Top