skip to Main Content

جنبه های فرهنگی در اضطراب اجتماعی و اختلال اضطراب اجتماعی

چکیده برای بررسی جنبه های فرهنگی در اضطراب اجتماعی و اختلال اضطراب اجتماعی (SAD)، نرخ شیوع، عبارات، و درمان اضطراب اجتماعی را در مکتوبات مورد بررسی قرار می دهیم چنان که این عوامل با فرهنگ، نژاد و قومیت مرتبط می…

Read more
Back To Top