skip to Main Content

بازسازی کامل و تجسم شبکه های تنظیمی غیر کد کننده در انسان

چکیده توجه تحقیقات معطوف به درک نقش عملیاتی RNAهای غیرکدکننده (ncRNAs) شده است. بسیاری از مطالعات، نقش عدم تنظیمی آنها در سرطان و دیگر اختلالات انسانی را نشان داده اند. ncRNAها در مایعات خارج سلولی بدن انسان وجود دارند، از…

Read more

حسابداری، مهندسی مدیریت و مدیریت رشد شرکت: “کلارک چمپن”، ۱۹۱۴-۱۸۶۴

چکیده این پژوهش رابطه بین حسابداری و مهندسی مدیریت را در فرآیندهای تصمیم گیری استراتژیک و کنترل مدیریتی بررسی می کند که بر مدیریت رشد در کلارک چمپن، 1914-1864 تأکید می کند. پژوهش در می یابد که تصمیمات استراتژیک برای…

Read more
Back To Top