skip to Main Content

یک مدل برای انتخاب ایده‌هایی در رابطه با محصول در قسمت های فازی

چکیده مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده که می‌تواند مزیت رقابتی یک شرکت و قدرت اصلی یک شرکت را ایجاد کند توسعه محصولات جدید است و استخراج عوامل بالقوه ایده‌های محصول در قسمت های فازی که می‌تواند منجر به ایجاد سود قابل‌توجهی شود،…

Read more

یک رویکرد استدلال مبتنی بر مورد برای تخمین هزینه توسعه محصول جدید

چکیده توسعه محصول جدید (NPD)یک فرآیند بسیار مهم در حفظ موقعیت رقابتی شرکت و موفقیت در بازارهای پویا است.یکی از گرایش‌های معاصر در اقتصاد جهانی توده‌ای هدف‌گذاری است که به جای طراحی مجدد همه چیز، بر روی اصلاحات محصولات موجود…

Read more
Back To Top