skip to Main Content

میرایی غیر خطی ستون‌های بتنی تقویت شده توسط FRP

چکیده با وجود ویژگی دینامیک ستون‌های RC آسیب‌دیده (FRP - C DRC)، تاکنون هیچ گونه میرایی مواد غیر خطی FRP-C DR مورد ارزیابی قرار نگرفته است.در این مقاله، رفتار هیسترزیس ستون‌های مدور تست شده FRP-C DR برای اولین بار توسط…

Read more
Back To Top