skip to Main Content

روش واکنش مرزی برای تحلیل غیر خطی اندرکنش سازه‌های خاک تحت باره‌ای زلزله

چکیده این مقاله یک روش واکنش مرزی (BRM)برای تحلیل دامنه زمانی غیر خطی اندرکنش ساختمان خاک (SSI)تحت امواج زلزله ثبت‌شده ارایه می‌کند.روش BRM حوزه زمان فرکانس ترکیبی است، اما تکرارهای کلی بین تحلیل حوزه فرکانس و زمان معمولا در رویکرد…

Read more
Back To Top