skip to Main Content

صدمه و اسیب ​ شوک درمانی جوش نخوردگی شکستگی

چکیده ​ما از اصول درمان موج ضربه‌ای برون اندامی (ESWT) در درمان جوش نخوردن شکستگی در ۴۴ بیمار (۴۹ استخوان) استفاده کردیم. ۳۵ بیمار مرد و ۹ زن با میانگین سنی ۳۴ سال (در محدوده ی۱۴ – ۷۰ سال)بودند. ارزیابی…

Read more
Back To Top