skip to Main Content

اعتماد و پاسخگویی در موسسات خیریه انگلستان: کشف دایره با فضیلت(بدون اشتباه)

چکیده اعتماد عمومی و اطمینان عمومی به خیریه‌ها برای دستیابی به اهدافشان ضروری است. با این حال، شواهد اخیر حاکی از آن است که اعتماد به خیریه‌های انگلستان آسیب‌دیده، که به طور بالقوه بر پایداری و اثر بخشی موسسات خیریه…

Read more
Back To Top