skip to Main Content

تاثیر جاذبه بر روی مدل‌های مکانیک سیالات

چکیده فرمول‌های ریاضی که مدل‌های مکانیک سیالات را توصیف می‌کنند عبارتند از تاثیر گرانش.در ادبیات و عمل، زمانی که با در نظر گرفتن مدل‌های هیدرولیکی عددی، جاذبه به عنوان مقدار ثابت درنظر گرفته می‌شود ("ثابت گرانش").در واقع جاذبه ثابت نیست…

Read more
Back To Top