skip to Main Content

تاثیر تراکم پذیری سیال بر روی شکستگی‌های هیدرولیکی کرنش صفحه‌ای

چکیده علاقه رو به رشد در شکست هیدرولیکی (HF)با استفاده از CO2 فوق بحرانی (SC – CO2) منجر به ایجاد سوال در مدل‌سازی مجزای HF اهنگامیکه تراکم پذیری سیال نادیده گرفته می‌شود، میگردد. این مقاله یک کرنش صفحه‌ای HF ناشی…

Read more

شبیه سازی اتصال الکترومغناطیس حرارتی از ذوب شناور فلزات

چکیده یک مدل شبیه‌سازی الکترومغناطیسی - حرارتی همزمان برای طراحی سیم‌پیچ القایی مناسب برای ذوب فلزات سنگین در حالت شناور توسعه داده شد. این مدل با هر دو روش تحلیلی و مشاهدات تجربی معتبر شد. وابستگی پارامترهای سیمپیچی و وزن…

Read more

مصالح ساختمانی، ساختارها و تکنیک‌ها، MBMST 2016 شبیه‌سازی عددی تیر بتنی- آلومینیومی

چکیده این مقاله یک تحلیل عددی از مقاومت و سختی یک تیر آلومینیومی- بتنی با اتصالات فولادی ارائه می‌کند. سازه‌های آلومینیومی- بتنی نسبت به سازه‌های فولادی و بتنی کم‌تر شناخته شده‌اند، با این حال کاربردهای زیادی دارند. در این مقاله،…

Read more

رویکرد مدلسازی ماکرو برای ارزیابی رفتار خارج از صفحه دیوارهای میانقاب بنای آجری

چکیده این مقاله به شبیه‌سازی عددی دو راه‌حل دیوارهای میانقاب آجری توسعه یافته در دانشگاه Minho تحت بارگذاری خارج از صفحه می‌پردازد . راه حل جدید میانقاب های آجری در نظر دارد نشان‌دهنده افزایش عملکرد لرزه‌ای این عنصر سازنده باشد.…

Read more

تاثیر اندرکنش سازه خاک بر مقاومت به شکست لرزه‌ای ساختمان‌های بسیار بلند ​

چکیده آزمایش‌های صحرایی متعددی نشان می‌دهد که اندرکنش ساختمان خاک (SSI)تاثیر قابل‌توجهی بر مشخصه‌های دینامیکی ساختمان‌های بلند بلند دارد که ممکن است منجر به واکنش‌های سازه‌ای غیر منتظره و / یا شکست شود. با در نظر گرفتن ارتفاع کلی ۶۳۲…

Read more
Back To Top