skip to Main Content

هدف قرار دادن تغذیه جمعیت از طریق سلامت شهری و سیاست مواد غذایی: پیامدهای تجارب شهر نیویورک در پیش‌گیری از چاقی قانونی

چکیده چاقی یک چالش مهم سلامت عمومی در کشورهای عضو OECD و سیاست گذاران در سطح جهانی است که نیازمند سوابق سیاست موفق هستند. این مقاله تجربیات نوآورانه شهر نیویورک در رویکردهای تنظیمی به تغذیه را بررسی می‌کند. ما یک…

Read more
Back To Top