skip to Main Content

بررسی رفتار گذرا و حالت پایدار ترانزیستور الکتروشیمیایی زیستی

چکیده در سال¬های اخیر، ترانزیستورهای الکتروشیمیایی زیستی (OECTها) به عنوان تجهیزات جذاب برای انواع برنامه¬های کاربردی به ویژه موضوع حسگرها مطرح شده¬اند،. اگر چه مشخصه¬های الکتریکی OECTها با مشخصه¬های ترانزیستورهای اثر میدانی زیستی معمولی مشابه است، اما هنوز مدل¬های مناسب…

Read more
Back To Top