skip to Main Content

الیاف خوشه‌ای میوه خالی از روغن پالم به عنوان یک جاذب صوتی پایدار

چکیده در این مقاله استفاده از الیاف دسته‌ای میوه خالی از روغن پالم (OPEFB)به عنوان جایگزینی برای مواد آکوستیک طبیعی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. این مطالعه با ساخت نمونه‌هایی از الیاف خام OPEFB با چگالی‌های و ضخامت‌های مختلف…

Read more
Back To Top