skip to Main Content

آیا نفت باعث ناسزاگویی دموکراسی می شود؟ تحلیل سری‌های زمانی بلند ۱۲۷ کشور

چکیده ناسزاگفتن منابع موضوعی است که به شدت در علم اقتصاد و علوم سیاسی مورد مطالعه قرار گرفته‌است. بیشتر تمرکز بر این است که آیا نفت بر موسسات دموکراتیک تاثیر می‌گذارد یا خیر. ما بحث را در مورد این جنبه…

Read more
Back To Top