skip to Main Content

سالمندی در محیط شهرها: توسعه شهرهای

چکیده محیط‌های در حال توسعه پاسخگو بهنیازهای افراد مسن‌تر، دغدغه اصلی سیاست اجتماعی و عمومی شده‌است. هدف این مقاله ارائه دیدگاهی انتقادی در مورد آنچه که "شهرهای دوست‌دار مسن ها" نامیده شده‌است، با تغییر تمرکز از پرسش‌هایی از قبیل "شهر…

Read more

مطالعه طولی از تأثیر داوطلبانه شرکت در کلاس های آموزشی Net Step بر خود ارزیابی سلامت سالمندان در یک شهر کم جمعیت

چکیده در یک منطقه کم جمعیت که تعداد سالمندان آن رو به رشد است، باید روشی ایجاد شود تا ساکنین محلی بتوانند به طور فعال در ارتقاء سلامت سالمندان نقش داشته باشند. Net Step Exercise، یک برنامه جدید برای پیاده…

Read more
Back To Top