skip to Main Content

اثر حمایت اجتماعی بر رضایت و رفتار شهروندی مصرف کننده در جوامع تجاری درون خطی: نقش تعدیل کننده منبع حمایتی

چکیده مصرف کنندگان غالباً به جوامع تجاری درون خطی می پیوندند تا زمانی که با مشکلات تولیدی مواجه شدند، از سوی دیگران تحت حمایت قرار گیرند. برخی از مصرف کنندگانی که حمایت اجتماع مطلوبی دریافت می کنند، رفتار شهروندی یک…

Read more
Back To Top