skip to Main Content

اینترنت چیزها: ایجاد یک سیستم مدیریت دانش برای نوآوری باز و ظرفیت مدیریت دانش

چکیده تکنولوژی‌های آشوبگر جدید در زمینه اینترنت اشیا IoT)) به خصوص، در حال تغییر شیوه‌ای هستند که در آن دانش در داخل سازمان‌ها مدیریت می‌شود و خواستار یک سیستم مدیریت دانش جدید و مبتکرانه و یک رویکرد باز برای پرورش…

Read more

اثر ساختار سازمانی بر نوآوری باز: معادله درجه دوم

چکیده نوآوری باز به تازگی شروع به توجه روزافزون به تحقیقات سازمانی کرده‌است. مطالعات مربوط به نوآوری باز بر تاثیر ساختار سازمانی بر نوآوری باز ورودی و خروجی تاکید کرده‌اند اما تمایل به تمرکز بر روی نوآوری دارند. این مطالعه…

Read more

مدیریت دانش در زمینه نوآوری باز: چشم‌انداز بخش تکنولوژی برتر

چکیده الگوی نوآوری باز پدیده، نوآوری معاصر جدید است. فعالیت‌های نوآوری در بخش فن‌آوری پیشرفته نیازمند سطح وسیعی از مدل‌های مشارکتی، خلاقانه و مدیریت دانش موثر برای شرکت‌ها هستند. نظریه‌های ایجاد دانش درون سازمان مبتنی بر روش‌های سیستماتیک برای ایجاد…

Read more

اهداف دولت آزاد و انگیزه های شراکت

چکیده هدف دولت آزاد، بهبود تعهدات شهری در فعالیتهای بخش عمومی است. برای درک این پتانسیل، بایستی انگیزه های شهری برای ارائۀ تعهدات به اکثر بخشهای دولت آزاد را درک کنیم. این مقاله شراکت دولت آزاد از نرم افزار منابع…

Read more
Back To Top