skip to Main Content

بررسی سازوکار هم افزایی ارزش با مشتریان

چکیده مشارکت مشتریان در هم افزایی ارزش، یک استراتژی مهم برای کسب و کارهایی است که در رقابت برای رفع نیازهای شخصی و به دست آوردن مزایای رقابتی شرکت می کنند. با این حال، تحقیقات در این زمینه هنوز در…

Read more
Back To Top