skip to Main Content

بررسی شبکه سازی نرم‌افزار محور با کنترل‌کننده‌های چندگانه

چکیده در مقایسه با شبکه‌سازی رایج، شبکه سازی تعریف‌شده توسط نرم‌افزار (SDN)، سطح کنترلی و سطح داده را از هم جدا کرده و قابلیت برنامه‌ریزی را برای پیکربندی شبکه فراهم می‌کند. به رغم این قابلیت، یکی از انتقادهایی که در…

Read more

مسایل مقیاس بندی صفحه کنترل و رویکردها در شبکه سازی تعریف‌شده توسط نرم‌افزار (SDN)

چکیده معماری شبکه سازی تعریف‌شده (SDN)در پاسخ به محدودیت‌های معماری‌های شبکه سنتی در برآورده کردن نیازهای شبکه پیچیده امروزی پدید آمده‌است. به طور خاص، SDN به مدیران شبکه اجازه می‌دهد تا از طریق انتزاع عملکرد سطح پایین‌تر، خدمات شبکه را…

Read more
Back To Top