skip to Main Content

برنامه ریزی اجاره حساس زمانی در محیط رایانش ابری با استفاده از AHP

چکیده OpenNebula یک محیط آزاد است که منابع ابری را با کمک Haizae به عنوان مدیر اجاره می‌دهد. Haizea انواع مختلف اجاره که اجاره حساس زمانی یکی از آن‌ها است، را در بر می گیرد. در زمان واقعی، بیشتر اجاره…

Read more
Back To Top