skip to Main Content

تصمیمات جریان نقدی و تصمیمات ساختار سرمایه ​

چکیده ما یک ارتباط بین ریسک جریان نقدینگی، تصمیمات ساختار سرمایه و جریان‌های نقدی عملیاتی را شناسایی می‌کنیم. شرکت‌هایی با بی‌ثباتی بالاتر جریان نقدی , , سطح بدهی بالاتری دارند و این ارتباط مثبت تنها برای شرکت‌هایی با ضعیف ترین…

Read more
Back To Top