skip to Main Content

مقایسه و عملکرد معماری های مختلف ارسال نوری داده

چکیده ارسال نوری داده (OPS) و شبکه¬های انتقال مبتنی بر فرآیند تخصیص یک طول‌موج به چند کاربر (WDM) به طور فزاینده¬ای در زیرساخت¬های اینترنت در دهه گذشته استفاده شده است تا بتواند از عهده افزایش تقاضاهای با پهنای باند بزرگ…

Read more
Back To Top