skip to Main Content

بهبود NDVI با خارج کردن ابرهای سیروس با استفاده از داده‌های نوری سنجش از دور از ماهواره ی سنجش وضعیت زمین- ۸ -مطالعه موردی در کیتو ,اکوادور.

چکیده منطقه آندئان در طول سال چگالی بالای ابر دارد. استفاده از داده‌های سنجش از دور نوری در محاسبه شاخص‌های زیست‌محیطی این منطقه بدلیل وجود ابرها متوقف شده‌است. برای به حداکثر رساندن دقت در محاسبه چندین شاخص محیطی از جمله…

Read more
Back To Top