skip to Main Content

پخش توان راکتیو بهینه توزیع‌شده برای شبکه توزیع و انتقال سراسری

چکیده با اجتماع ژنراتورهای توزیع (DG ها) در مقیاس بزرگ ، روابط بین شبکه انتقال (TN) و شبکه‌های توزیع (DNs)، به ویژه از نظر توان و ولتاژ راکتیو ، نزدیک تر می شود. مطلوب نیست که مشکلات پخش توان راکتیو…

Read more
Back To Top