skip to Main Content

مروری نوین بر کاربردهای بهینه¬سازی کلونی مورچه در مدیریت منابع آب

چکیده در میان تکنیکهای بهینه¬سازی فراابتکاری ظهور یافته، بهینه¬سازی کلونی مورچه (ACO) توجهات بسیاری را در برنامه¬ریزی و مدیریت منابع آب و زیست محیطی در طول دهه گذشته به خود جلب کرده است. نسخه¬های مختلف ACO اثبات شده است که…

Read more
Back To Top