skip to Main Content

بهینه سازی ساختاری سایبر-فیزیکی با استفاده از شبیه سازی ترکیبی در زمان واقعی

چکیده به طور سنتی، بهینه¬سازی ساختاری، یک فرایند عددی است. طرح¬های نامزد از طریق شبیه¬سازی عددی ایجاد شده و ارزیابی می¬شوند (به عنوان مثال، تجزیه و تحلیل المان¬های محدود). با این وجود، هنگام برخورد با ساختارهای پیچیده¬ای که مدل¬سازی عددی…

Read more
Back To Top