skip to Main Content

ملاحظات اقتصادی و زیست‌ محیطی در یک مدل کنترل موجودی تصادفی با سفارش تقسیم تحت برنامه تحویل مختلف بین عرضه کنندگان

چکیده این مطالعه یک مسئله برنامه ریزی زمان تحویل و کنترل موجودی یکپارچه را در یک محیط تقاضای تصادفی با ملاحظات اقتصادی و زیست‌ محیطی تحلیل می‌کند. به ویژه، ما یک مدل کنترل موجودی پیوسته دو هدفه را با انشعاب…

Read more
Back To Top