skip to Main Content

مقایسه جامع انواع منابع و دستگاه های زمین گرمایی از دیدگاه اگزرژی و اقتصاد بیوفیزیک

چکیده در این مطالعه، چند چرخه انتخابی از نیروگاه های حرارتی زمین، مانند سیکل بخار خشک، چرخه فلاش تکی، دوتایی و سه تایی و پیکربندی‌های مختلف چرخه دستی آلی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته و با یکدیگر با استفاده…

Read more
Back To Top