skip to Main Content

مهندسی گرمایی کاربردی پتانسیل بهبود راندمان انرژی واحد تفکیک هوایی فریزر (ASU)با استفاده از چرخه‌های بازیابی گرما دوتایی

چکیده در این مقاله، با استفاده از مدل سازی و شبیه سازی با استفاده از Aspen Plus® v 8.1، پتانسیل بهبود بهره وری انرژی یک واحد جداسازی هوای فریزر معمولی (ASU) مورد بررسی قرار گرفت. از طریق تبدیل گرما از…

Read more

یک چرخه‌ی ترکیبی سردسازی توان و اجکتور برای منابع حرارتی با دمای پایین

چکیده چکیده یک چرخه‌ی ترکیبی سردسازی توان و اجکتور برای منابع حرارتی با دمای پایین در این مقاله تحت بررسی است. چرخه پیشنهادی، چرخه آلی رانکین و چرخه سردسازی اجکتور را ترکیب می‌کند. اجکتور با خروجی‌های حاصل از توربین به…

Read more
Back To Top