skip to Main Content

نظریه سازمانی: از دوره جامعه‌شناسی کلاسیک تا سال ۱۹۷۰

چکیده سازمان‌ها به عنوان ستون اصلی جوامع امروزی هستند. بنابراین نباید تعجب کنیم که سازمان‌ها همیشه در نقطه ثقل پژوهش‌های جامعه‌شناسی قرار دارند، که آغازگر این پژوهش‌ها افرادی چون مارکس و وِبر بودند. اگرچه دورکیم صریحا به تجزیه و تحلیل…

Read more
Back To Top