skip to Main Content

حفظ کارکنان هتل‌ها به عنوان مشتریان داخلی: تاثیر تعهد سازمانی بر وفاداری نگرشی و رفتاری کارکنان

چکیده ترک خدمت بالای کارکنان به یکی از نگرانی‌های متخصصان و دانشگاهیان هتلداری تبدیل شده است. تحقیقات قبلی بیشتر بر کاهش ترک خدمت کارکنان از طریق بهبود انگیزه‌های اقتصادی متمرکز بود. با این حال، اکنون انگیزه‌های روانشناختی بیشتر مورد نگرانی…

Read more

تحلیل رابطه بین رویه های مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی از یک دیدگاه استراتژیک: یافته هایی از صنعت بانکداری

چکیده هدف اين تحقيق ارزيابي تأثيرات رويه هاي مديريت منابع انساني بر تعهد سازماني، بطور جداگانه و با يک روش معين، مي باشد. داده ها از 304 شرکت کننده شاغل در صنعت بانکداري در Eskişehir جمع آوري شدند. بدين منظور،…

Read more

مدیریت نگرش های شغلی:نقش رضایت و تعهد سازمانی در رفتار سازمانی شهروندی

چکیده در رفتار سازمانی شهروندی(OCB) تعداد زیادی از پژوهشگران به تازگی اهمیت عملی و مفهوم سازمانی را معین کرده اند. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین نگرش های شغلی و رفتار سازمانی شهروندی در میان معلمان دوره متوسطه است.…

Read more
Back To Top