skip to Main Content

فرهنگ سازمانی در دانشگاه های معاصر

چکیده مفهوم فرهنگ سازمانی به درک و تحلیل محرک‌ها کمک می‌کند که یک سازمان آموزشی مانند دانشگاه برای ساخت، توسعه و اجرا ایجاد کند. انجام فرآیند تجزیه و تحلیل بر روی فرهنگ سازمانی منجر به مدل‌های مختلفی می‌شود که ممکن…

Read more

تأثیر فرهنگ سازمانی، ویژگی های شرکت و محیط خارجی شرکت ها بر شیوه های حسابداری و مدیریت: تحقیق تجربی در مورد شرکت های صنعتی در ترکیه

چکیده فرهنگ سازمانی تحلیل سطح متوسط مهم برای مطالعات سازمانی است و می‌تواند به عنوان رابط بین جامعه و سازمان در نظر گرفته شود. فرهنگ سازمانی می‌تواند مانع یا باعث تقویت استفاده از انواع شیوه‌های مدیریتی مانند رویه‌های حسابداری مدیریت…

Read more

آنچه که رهبران باید درباره فرهنگ سازمانی بدانند

چکیده یک عامل مهم در موفقیت یک سازمان، فرهنگ آن است. فرهنگ سازمانی می‌تواند به طور قابل‌توجهی بر عملکرد و اثربخشی یک شرکت، روحیه و بهره‌وری کارکنان آن؛ و توانایی جذب، انگیزه دادن و حفظ افراد با استعداد، تاثیر بگذارد.…

Read more

بررسی اثرات فرهنگ سازمانی و مدیریت ارشد جهت حمایت به اشتراک گذاری دانش در موفقیت بهبود فرایند نرم افزاری

چکیده اگرچه مطالعات متعددی در رابطه با اهمیت بین دانش و بهبود مدیریت فرایند و سیستم نرم افزاری SPI  مورد بحث قرار داده است ، یک شکاف تحقیقاتی هنوز در ارتباط با چگونگی نقش آن در تاثیرگذاری در به اشتراک…

Read more
Back To Top