skip to Main Content

ساختارهای سازمانی و نتایج تازه‌تاسیس ​پرستار تازه کار و تجربه شده در ایالت نیویورک ​

چکیده زمینه: با توجه به افزایش پیش‌بینی‌شده در نیروی کار پرستار (NP)، تعداد NPsدر سازمان‌های مراقبت بهداشتی افزایش می‌یابد.با این حال، اطلاعات اندکی در مورد ظرفیت این سازمان‌ها برای ایجاد محیط‌های مساعد برای عملکرد NP وجود دارد. ​هدف: بررسی و…

Read more
Back To Top