skip to Main Content

شناسایی نشانگرهای زیستی کاندید و تجزیه و تحلیل ارزش پیش¬آگهی سرطان تخمدان با تجزیه و تحلیل یکپارچه بیوانفورماتیک

چکیده چکیده: سرطان تخمدان اولین دلیل ایجاد سرطان های مرگ آور زنان و زایمان است. برای شناسایی ژن های کلیدی و microRNA ها در سرطان تخمدان، مجموعه اطلاعات میکرواری mRNA، GSE36668,، GSE18520، GSE14407 و مجموعه اطلاعات microRNA GSE47841 از بیان…

Read more
Back To Top